ประชุมการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดระนอง

          นายสมจิตต์  รักษ์ศรีทอง  ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุม เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2561 ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง

อบรมเชิงปฏิบัติการ

          นางพิลาพ  รักไทย สถิติจังหวัดระนอง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ และการสรุปบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2561 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.