มหกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ไทย - เมียนมาฯ

          สถิติจังหวัดระนอง เข้าร่วมการจัดกิจกรรมงาน Thailand Myanmar Trade Fair @ Ranong มหกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ไทย - เมียนมา ซื้อของดี @ ระนอง วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ลานอนุสาวรีย์คอซูเจียง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนฯ

          นายจิรศักดิ์  ยอดวิจารณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ได้เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 ให้กับบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดระนอง 

ประชุม Conference

 

          สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมชี้แจง การติดตามงาน การตรวจราชการผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 7/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง (ชั้น 5)

con26page1

con26page2


ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ

          นายสมจิตร์ รักษ์ศรีทอง ผู้อำนวยการวิชาการและวางแผนสถิติ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนอง นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางซึ่งตั้งอยู่ในจัวหวัดระนอง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถื่น และองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 4/2561 วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบล กำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 

ประชุมสัมนาฯ

          นางพิลาภ  รักไทย สถิติจังหวัดระนอง  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 23 -24 เมษายน พ.ศ. 2561 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น โดยมีนายอาจิน  จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน

31166381 1706706736076465_6523804733069846598_n

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.