โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

           นางพิลาภ รักไทย สถิติจังหวัดระนอง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น

tujritpage

สำนักงานสถิติจังหวัดระนองออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ฯ

          สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง  เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา หมู่ 2 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 150 ชุด และมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่ข้าราชการและประชาชนที่มาร่วมงาน วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา หมู่ 2 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน

 

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง  เข้าร่ามสัมนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน เข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงได้ที่จัดตั้งโครงการขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยยืดหลักการจัดกิจกรรมให้มี การร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และรับผลประโยชน์ถึงประชาชนชาวไทยทั้งมวล ตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลาย สามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ โดยปรากฏ ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่ ป่าไม้จังหวัดระนอง รวมทั้งสร้างจิตสำนึกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและปกปักษ์รักษา สร้างพลังในการขับเคลื่อนป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมไอเฟล อินท์ อ.เมือง จ.ระนอง

pukpapage

ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดระนอง

           สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง  เข้าร่วมประชุมฝึกซ้อมแผนและระงับอัคคีภัยของศาลากลางจังหวัดระนอง พร้อมรับฟังการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของศาลากลาง และการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น การอบรมให้ความรู้ การฝึกบนโต๊ะ Table Top Exercise และสถานการณ์สมมติการฝึกซ้อมแผนฯ ป้องกันระงับอัคคีภัยให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมระบบความปลอดภัย และลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในศาลากลางจังหวัด โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
          โดยระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 จะมีการจำลองสถานการณ์ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเสมือนจริงของทุกหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดระนอง โดยจะมีหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของศาลากลางจังหวัดระนองในครั้งนี้ เช่น โรงพยาบาลระนอง ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง เทศบาล และหน่วยกู้ภัยในจังหวัดระนอง จึงขอแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในอาคารศาลากลาง และประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกในการฝึกซ้อมแผนดังกล่าว วันที่ 13 กรกฎาคม 2561  โดยมีนายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ศาลากลางจังหวัดระนอง

aukkeepage11

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.