โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ พ.ศ.2563

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563


1. เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point)  ...คลิ๊ก...


2. Infographic

    - การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ...คลิ๊ก...

     - ทุเรียน  ...คลิ๊ก...

     - ปาล์มน้ำมัน    ...คลิ๊ก...

     - ข้าว    ...คลิ๊ก...

     - ยาเสพติด    ...คลิ๊ก...

     - ผู้สูงอายุ    ...คลิ๊ก...

     - การค้าชายแดน    ...คลิ๊ก...

     - สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ    ...คลิ๊ก...

     - สถานการณ์ทั่วไปของจังหวัดระนอง    ...คลิ๊ก...

     - สถานการณ์สุขภาวะ    ...คลิ๊ก...

     - ดัชนีความก้าวหน้าของคน    ...คลิ๊ก...


3. บทวิเคราะห์

   - สถานการณ์ทั่วไปของจังหวัดระนอง    ...คลิ๊ก...

   - ผู้สูงอายุจังหวัดระนอง    ...คลิ๊ก...


4. เอกสารต่างๆ

    - คำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 2480/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดระนอง     ...คลิ๊ก...

   - รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562    ...คลิ๊ก...

    - สื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563    ...คลิ๊ก...

    - ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เครือข่ายสถิติ   ...คลิ๊ก...

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.