โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

          สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.