การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่

 

      ข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 5 เรื่อง

 

raykan  mind map2 stitang1 metadata55 wik1 info1
 tour20 mm15 stitang ma wik info
 durian  mm15  stitang  ma  wik  info

palm20

mm15 stitang ma wik

info

yasap

mm stitang ma wik

info

 imageska

 mm  stitang  ma  wik

 info

  

       ข้อมูลตามประเด็นชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง 

raykan mind map2 stitang1 metadata55 wik1 info1
kaw101 mm stitang ma wik info
tour20 mm stitang ma wik info
old mm stitang ma wik info
kaya mm stitang ma wik info

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ชั้น 5
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. : 077-800-158, 077-800-159 ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.